مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SP-32 -
CPU : Intel Xeon E3-1231v3
Cores/Threads : 4c/8t
Frequency/Burst : 3,4 GHz+/3,8 GHz+
RAM : 32 GB DDR3 ECC 1600 MHz
Hard disks : 2x 2 TB SATA3 HGST Ent. 7K4000
RAID : SOFT/JBOD/Hard
Anti-DDoS PRO : Included
IP with no monthly fees : 256
Remote access : IPMI/KVMoIP
Guaranteed bandwidth : 500 Mbps
Burst : 1Gbps
Public network card : 1x 1 Gbps

Price : 72€

رایگان!
SP-64 -
CPU : Intel Xeon E5-1620v2
Cores/Threads : 4c/8t
Frequency/Burst : 3,7 GHz+/3,9 GHz+
RAM : 64 GB DDR3 ECC 1600 MHz
Hard disks : 2x 2 TB SATA3 HGST Ent. 7K4000
RAID : SOFT/JBOD/Hard
Anti-DDoS PRO : Included
IP with no monthly fees : 256
Remote access : IPMI/KVMoIP
Guaranteed bandwidth : 500 Mbps
Burst : 1Gbps
Public network card : 1x 1 Gbps

Price : 82€

رایگان!
SP-128 -
CPU : Intel Xeon E5-1650v2
Cores/Threads : 6c/12t
Frequency/Burst : 3,5 GHz+/3,9 GHz+
RAM : 64 GB DDR3 ECC 1600 MHz
Hard disks : 2x 2 TB SATA3 HGST Ent. 7K4000
RAID : SOFT/JBOD/Hard
Anti-DDoS PRO : Included
IP with no monthly fees : 256
Remote access : IPMI/KVMoIP
Guaranteed bandwidth : 500 Mbps
Burst : 1Gbps
Public network card : 1x 1 Gbps

Price : 132€

رایگان!
MG-128 -
CPU : Intel Xeon 2xE5-2650v2
Cores/Threads : 16c/32t
Frequency/Burst : 2,6 GHz+/3,4 GHz+
RAM : 64 GB DDR3 ECC 1600 MHz
Hard disks : 2x 2 TB SATA3 HGST Ent. 7K4000
RAID : SOFT/JBOD/Hard
Anti-DDoS PRO : Included
IP with no monthly fees : 256
Remote access : IPMI/KVMoIP
Guaranteed bandwidth : 500 Mbps
Burst : 1Gbps
Public network card : 1x 1 Gbps

Price : 203€

رایگان!
MG-256 -
CPU : Intel Xeon 2xE5-2670v2
Cores/Threads : 20c/40t
Frequency/Burst : 2,5 GHz+/3,3 GHz+
RAM : 64 GB DDR3 ECC 1600 MHz
Hard disks : 2x 2 TB SATA3 HGST Ent. 7K4000
RAID : SOFT/JBOD/Hard
Anti-DDoS PRO : Included
IP with no monthly fees : 256
Remote access : IPMI/KVMoIP
Guaranteed bandwidth : 500 Mbps
Burst : 1Gbps
Public network card : 1x 1 Gbps

Price : 303€

رایگان!

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.91.48.104) وارد شده است.