مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور مجازی پلان اول -
Cpu : Xeon Qcore 1245V2
Ram : 2 Gig dedicated
HDD : 350 Gig Ent
Port : 1Gigabit/ps
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
BW : Unlimited

سرور مجازی پلان دوم -
Cpu : Xeon Qcore 1245V2
Ram : 3 Gig dedicated
HDD : 550 Gig Ent
Port : 1Gigabit/ps
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
BW : Unlimited

سرور مجازی پلان سوم -
Cpu : Xeon Qcore 1245V2
Ram : 4 Gig dedicated
HDD : 1000 Gig Ent
Port : 1Gigabit/ps
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
BW : Unlimited

سرور مجازی پلان چهارم -
Cpu : Xeon Qcore 1245V2
Ram : 5 Gig dedicated
HDD : 1450 Gig Ent
Port : 1Gigabit/ps
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
BW : Unlimited

سرور مجازی پلان پنجم -
Cpu : Xeon Qcore 1245V2
Ram : 6 Gig dedicated
HDD : 2000 Gig Ent
Port : 1Gigabit/ps
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom
BW : Unlimited

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.91.48.104) وارد شده است.