مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
D10-230 -
CPU: E3-1230 - 3.20Ghz HT Sandy Bridge
RAM: 16GB DDR3 ECC Memory
Hard : 2 x 2TB SATA 7,200 RPM
Dedicated Bandwidth: 1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
IP Allocation: 1 Usable IP Address
Price : 71.99£

رایگان!
D10-240 -
CPU: E3-1230v2 - 3.30Ghz HT Ivy Bridge
RAM: 16GB DDR3 ECC Memory
Hard : 2 x 2TB SATA 7,200 RPM
Dedicated Bandwidth: 1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
IP Allocation: 4 Usable IP Address
Price : 74.99£

رایگان!
D10-260 -
CPU: E3-1240v2 - 3.40Ghz HT Ivy Bridge
RAM: 32GB DDR3 ECC Memory
Hard : 2 x 2TB SATA 7,200 RPM
Dedicated Bandwidth: 1 Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
IP Allocation: 1 Usable IP Address
Price : 84.99£

رایگان!
D10-265 -
CPU: E3-1240v2 - 3.40Ghz HT Ivy Bridge
RAM: 32GB DDR3 ECC Memory
Hard : 2 x 240GB Solid State Drive MLC
Dedicated Bandwidth: 1 Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
IP Allocation: 1 Usable IP Address
Price : 84.99£

رایگان!
D10-270 -
CPU: E3-1271v3 - 3.60Ghz
RAM: 32GB DDR3 ECC Memory
Hard : 2 x 2TB SATA 7,200 RPM
Dedicated Bandwidth: 1 Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
IP Allocation: 1 Usable IP Address
Price : 89.99£

رایگان!

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.91.48.104) وارد شده است.